YoY, gevestigd aan de J.M. Kemperstraat 128-3, 1051 TX te Amsterdam en vertegenwoordigd door Yolanda van Zuijlen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. YoY is bereikbaar via: www.yoy4life.com,
info@yoy4life.com.

ART. 1 – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerker/verantwoordelijke/ beheerder alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document tref je onze verklaring aan ter zake van de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer.
Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

ART. 2 – DEFINITIES
Betrokkene: De bezoeker van onze website, gebruiker van onze programma’s, aanvrager van onze diensten en/of ontvanger van onze documenten in welke vorm dan ook.
Verwerker/Verantwoordelijke/Beheerder: YoY
Verwerken: onder verwerken wordt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens verstaan.
Persoonsgegevens/gegevens: onder persoonsgegevens verstaan we informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen en telefoonnummers (ook als dat zakelijke emailadressen of telefoonnummers zijn van een specifiek persoon), portretten, leeftijd, geboortedatum en overige informatie.

ART. 3 – ACTIEF VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
1. Betrokkene kan via onze website, onze webshop en/of social media kanalen van YoY alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan YoY verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
2. Volledigheidshalve betreffen de in lid 1 genoemde gegevens die YoY ter zake van de aanvraag én de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaren:
a. Naam, e-mailadres en telefoonnummer uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon;
b. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen bouwen met leads;
c. (Bedrijfsnaam), naam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, (BTW-nummer), (KvK nummer), e-mailadres en
(optioneel) het telefoonnummer uit het betaalformulier/aanvraagformulier om een factuur te kunnen sturen
en om verdere administratieve redenen;
d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het supportformulier, om klanten te kunnen bedienen en support vragen te kunnen beantwoorden;
e. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website(s) van YoY via Google Analytics;
f. Gegevens over surfgedrag van betrokkene over de website(s) van YoY via cookies;
g. Portretten en mogelijk websitegegevens bij de reviews op de website van YoY;
h. Internetbrowser en apparaat type.
3. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze door betrokkene zelf zijn verstrekt.
4. Het is mogelijk dat gegevens in de database van YoY worden opgenomen die verkregen zijn via een ander kanaal dan via de website van YoY. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of via een derde. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

ART. 4 – REDEN VAN VERWERKING
De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene actief ingediende aanvraag, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene of om producten en diensten te kunnen afstemmen op de behoefte van betrokkene. Het niet verstrekken van de benodigde gegevens door betrokkene die voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn ontslaat betrokkene niet van de verplichting die zij jegens YoY is aangegaan.

ART. 5 – BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS
1. Alle (persoons)gegevens die YoY van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voorts geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.
2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

ART. 6 – DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN
1. YoY deelt persoonsgegevens van betrokkene uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
2. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van YoY wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Deze partijen zullen de persoonsgegevens derhalve niet voor eigen doeleinden gebruiken. YoY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
3. YoY maakt onder andere, maar niet limitatief, gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens YoY: ActiveCampaign, Mollie, Google Analytics, WordPress, WebinarJam, YourHosting, One.com.
4. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten Europa.

ART. 7 – ONLINE PUBLICATIE VAN GEGEVENS
Bij reviews en comments op de website van YoY worden bedrijfsnaam, voor- en achternaam, plaatsnaam, internetadres en mogelijk profielfoto gepubliceerd. Indien gewenst kunnen reviews en comments anoniem geplaatst worden. Dit kan ook op verzoek achteraf.

ART 8. – GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
YoY neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor betrokkene.

ART. 9 – BEVEILIGING EN BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
YoY neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met info@yoy4life.com

ART. 10 – GEGEVENS INZIEN OF VERWIJDEREN.
1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database van YoY dan bewaart YoY de gegevens van betrokkene.
2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan YoY richten en YoY zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken van de gegevens zoals die door YoY zijn geregistreerd.
3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan YoY te verstrekken.
4. Zodra de overeenkomst tussen YoY en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn dan kan betrokkene, middels een schriftelijk verzoek, een verzoek indienen om zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand van YoY.
5. Een verzoek zoals omschreven in art. 10 lid 4 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 10 lid 6.
6. Een verzoek om verwijdering zal niet worden uitgevoerd indien:
a) de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en YoY niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.
b) het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden vanwege een uitzondering zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, artikel 17 lid 3 onder e van de AVG.
7. Wanneer betrokkene gegevens wil inzien of verwijderen kan hij/zij hiervoor contact opnemen met YoY via info@yoy4life.com. Betrokkene dient daarbij mee te sturen de NAW gegevens en een kopie van paspoort met alle relevante gegevens. YoY zal binnen 4 weken op dit verzoek reageren.

ART. 11 – WEBSITE
1. De informatie op de website(s) van YoY is/zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website(s) informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.
2. YoY maakt voor haar website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. YoY spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
3. De bezoeker vrijwaart de beheerder en YoY voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s, effecten van hacking, etc.

ART. 12 – NIEUWSBRIEF
1. YoY verstuurt haar nieuwsbrieven gemiddeld 2x per maand via ActiveCampaign.
2. Betrokkene ontvangt uitsluitend deze nieuwsbrief, wanneer betrokkene zich voor deze nieuwsbrief van YoY expliciet en actief heeft aangemeld via het Opt-in formulier.
3. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld worden naam en e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een, naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.
4. Afmelding van de nieuwsbrief kan op ieder moment en zonder opgaaf van reden.

ART. 13 – COOKIES
1. YoY gebruikt voor haar websites alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de betrokkene.
2. De cookies zorgen ervoor dat de YoY website(s) naar behoren functioneert/functioneren en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst YoY cookies die het surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat YoY op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.
3. Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
4. Om de berichten op onze website makkelijk te kunnen delen, maken we gebruik van social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Betrokkene kan de privacy-verklaringen van de betreffende social media kanalen opvragen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

ART. 14 – KLACHTEN EN VRAGEN
1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als YoY en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.
2. Voor vragen betreffende deze verklaring neemt u contact op met: info@yoy4life.com

ART. 15 – WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
YoY behoudt zich te allen tijde het recht voor haar privacybeleid te wijzigen.
Laatste wijziging 30 juni 2018.

Scroll to Top