Algemene Voorwaarden YOY Styling- en interieuradvies.
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.
1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere
voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen
wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de
werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet
automatisch voor toekomstige opdrachten.
1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden
bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks
mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren
van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als
overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen
binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de
opdrachtnemer zijn bevestigd.
1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan
anderen dan deze
opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan
een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder
vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te
stellen.
2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en
onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar
beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de
opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de
voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs
nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de
opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig
(laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of
materialen.
2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen
van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de
inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de
opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven
termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het
aanvragen van
vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever
voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de
opdrachtnemer.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt
overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de
laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren
en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van
de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven
of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek
van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring
schriftelijk te bevestigen.
2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien
werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de
opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te
hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het
kader van de
totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever
verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer,
voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde
optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen
vergoeding afspreken.
3.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een
begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting
slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de
opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens
uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of
diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten
worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen
uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot
de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of
diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht
voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het
octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de
opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer
daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het
uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder
octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een
eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen
tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten)
vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de
naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te
verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de
opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen,
illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische)
bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch
de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot
de gebruikte materialen en gegevens.
5 Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen
ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een
exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit
betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging
overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de
licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op
het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande
voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor
het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn
gemaakt.
5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de
opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze
te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet
overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve
ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens
inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het
overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in
redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk,
onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de
daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking
gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht
aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn
(betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet
(volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de
tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele
opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt
beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid.
5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de
opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen
publiciteit of promotie.
6 Honorarium en bijkomende kosten
6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de
opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor
vergoeding in aanmerking.
6.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een
gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of
andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden
apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de
opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.
6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of
omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de
opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de
opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door

een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren.
Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of
€ 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de
opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van
de opdrachtgever.
7 Betaling
7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog
geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim
en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de
opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de
kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus,
gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten
minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl.
BTW.
7.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in
rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
7.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde
betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met
op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten,
die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet
gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden
op te schorten.
8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast
een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast
een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de
opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de
opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als
toerekenbare tekortkoming.
8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel
zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de
opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht
aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van
het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij
volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval
van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de

opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen,
tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid
zijn.
8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de
opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de
opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen
die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds
naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van
het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden
op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij
herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de
daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst
kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie
maanden.
9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/
haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust,
hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de
opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle
aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het
gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de
opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de opdracht worden gebruikt.
10 Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de
opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of
oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het
niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever
ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor
overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens,
indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art.
2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid
is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van
heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens,
indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten
uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef
achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e)
model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn
geweest.
10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem
toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel
verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige
prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade
door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de
opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer –
ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van
de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of
van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad
beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de
opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer
gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande
dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te
allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het
voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het
moment dat de opdracht is voltooid.
10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën
van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden
tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de
opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij
het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
11 Overige bepalingen
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen,
anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van
de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te
behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden
betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden
afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.
11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de
leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van
geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de
bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is
gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de
opdrachtnemer.